Logo Gmina Bochnia

Szkoły Gminy Bochnia

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

w serwisie internetowym agregującym linki do stron internetowych szkół, dla których hosting organizuje Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej pod adresem: https://szkolagminabochnia.pl
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Procedury te są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),
  • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP, informacje o urządzeniu).
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Zmiana treści polityki staje się skuteczna z momentem zamieszczenia polityki w zmienionej wersji na stronie.
 5. W serwisie znajdują się linki do stron internetowych szkół prowadzonych przez Gminę Bochnia. Strony dostępne są pod adresami subdomen. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez te witryny oraz za treści przez nie udostępniane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z powyższym administrator serwisu internetowego (https://szkolagminabochnia.pl/) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy, 32-744 Łapczyca 334, poprzez e-mail: gzosip@szkolagminabochnia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 14 61 00 244.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem, 32-744 Łapczyca 334, poprzez e-mail: iod@iods.pl

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji przez nas usług strony internetowej – w tym celu przetwarzamy takie informacje jak: Pani/Pana adres IP, dane przeglądarki internetowej, z której Pani/Pan korzysta, dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, dane dotyczące sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencji niepodania danych osobowych

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej – bez podania danych osobowych realizacja tych celów nie będzie możliwa.

Odbiorcy danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
 3. do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z naszej strony internetowej – w przypadku realizacji usług strony internetowej.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. Otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Sprostowania danych osobowych,
 4. Usunięcia danych osobowych,
 5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.

Informacja o plikach cookies

Serwis nie korzysta z plików cookies.