Logo Gmina Bochnia

Szkoły Gminy Bochnia

Deklaracja dostępności

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy (GZOSiP w Bochni) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej agregującej linki do stron internetowych szkół prowadzonych przez Gminę Bochnia: www.szkolagminabochnia.pl.

Zgodnie z art. 3, pkt 2, ust. 5 a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ta deklaracja nie ma zastosowania do treści (i ich formatu) publikowanych na stronach internetowych szkół, dla których Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy zapewnia jedynie hosting. Szkoły samodzielnie sporządzają swoje deklaracje dostępności.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor GZOSiP, pod adresem poczty elektronicznej: gzosip@szkolagminabochnia.pl lub telefonicznie – (14) 61 00 244. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy, 32-744 Łapczyca 334
  1. Siedziba GZOSiP mieści się na pierwszym piętrze budynku Gminnego Przedszkola w Łapczycy. Aby wejść do siedziby, należy skorzystać z wejścia służbowego położonego od strony podwórza. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, wejście od głównej ulicy jest zawsze zamknięte, ale można uzyskać do niego dostęp po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Przy budynku znajduje się rampa podjazdowa na parter, jednak dostęp na piętro jest możliwy tylko po schodach, ponieważ brak windy. Teren, na którym stoi budynek, jest ogrodzony i pełni funkcję placu zabaw dla dzieci. Przed bramką prowadzącą na podwórko z wejściem, znajdują się stopnie, nie ma jednak podjazdu dla osób korzystających z wózków.

  2. Komunikacja w budynku jest utrudniona ze względu na brak windy i obecność barier poziomych i pionowych. Komunikacja pozioma odbywa się za pomocą korytarzy na dwóch poziomach, natomiast komunikacja pionowa możliwa jest tylko poprzez schody. Aby ułatwić dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, można wcześniej umówić się na spotkanie z pracownikiem GZOSiP w dogodnym miejscu na terenie lokacji.

  3. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braille'a ani oznaczenia kontrastowe lub powiększone dla osób niewidomych i słabowidzących.

  4. W pobliżu budynku są dostępne miejsca parkingowe, ale nie ma oznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  5. Do siedziby GZOSiP jest dozwolone wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem. Należy jednak zwrócić uwagę, że wejście prowadzi przez plac zabaw, na którym mogą przebywać dzieci.

  6. W siedzibie GZOSiP nie ma dostępnego tłumacza języka migowego.