Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

w serwisie internetowym agregującym linki do stron internetowych szkół, dla których hosting organizuje Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej pod adresem: https://www.szkolagminabochnia.pl
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Procedury te są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),
  • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP, informacje o urządzeniu).
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Zmiana treści polityki staje się skuteczna z momentem zamieszczenia polityki w zmienionej wersji na stronie.
 5. W serwisie znajdują się linki do stron internetowych szkół prowadzonych przez Gminę Bochnia. Strony dostępne są pod adresami subdomen. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez te witryny oraz za treści przez nie udostępniane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Klauzula informacyjna

W związku z powyższym administrator serwisu internetowego (https://www.szkolagminabochnia.pl/) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni z siedzibą w Łapczycy reprezentowanym przez Dyrektora. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: 32-744 Łapczyca 334 oraz poprzez e-mail: gzosip@szkolagminabochnia.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pisząc na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji przez nas usług strony internetowej – w tym celu przetwarzamy takie informacje jak: Pani/Pana adres IP, dane przeglądarki internetowej, z której Pani/Pan korzysta, dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej, dane dotyczące sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  2. załatwienia sprawy lub udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie przesłane do nas w ramach wysłanej nam wiadomości e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. e RODO),
  3. prowadzenia analiz jakości świadczonych przez nas usług w celu poprawy ich funkcjonalności oraz prowadzenia statystyk korzystania z naszej strony internetowej, adresów IP, danych dot. przeglądarki internetowej, aktywności na stronach www oraz sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe lub hostingu strony internetowej, a także innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z naszej strony internetowej – w przypadku realizacji usług strony internetowej,
  2. przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. Otrzymania kopii danych osobowych,
  3. Sprostowania danych osobowych,
  4. Usunięcia danych osobowych,
  5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. Przenoszenia danych osobowych,
  7. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
  Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich.

Informacja o plikach cookies

Serwis nie korzysta z plików cookies.